GOIPLASTIK (Gipuzkoa)

Extrusion plastico, inyeccion